top of page

Organisatie structuur

Organisatie structuur Seniorenraad

De Seniorenraad Roermond bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 personen en een aantal leden. Momenteel zijn dat in totaal 11 personen. De leden van de Seniorenraad nemen deel op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak. Bij de benoeming wordt gelet op kennis en betrokkenheid van en bij de senioren in Roermond en van interesse voor het gemeentelijk beleid op dit gebied.

Het is belangrijk te weten wat er leeft onder de ouderen en wat zich afspeelt in de samenleving. Daarmee ontstaat interactie en betrokkenheid.

De Seniorenraad wil met de voelhorens in de samenleving, en signalen van daaruit, bijdragen tot het veiligstellen van de belangen en behoeften van senioren in Roermond.

  • Leden van de Seniorenraad
    Léon Huybregts Voorzitter voorzitter@seniorenraadroermond.nl Els Verheugt Secretaris secretariaat@seniorenraadroermond.nl Bert Verheijen Vice Voorzitter / Penningmeester penningmeester@seniorenraadroermond.nl Hanneke Gunsing - De Haan bestuurslid / voorzitter Werkgroep Seniorenraad Gerard Benthem bestuurslid / voorzitter Raad van Ouderen Annette van Borren bestuurslid Jos Chorus bestuurslid Kaj Doorten bestuurslid Marianne Gerits bestuurslid Leon Goijen bestuurslid Andreas Meijers bestuurslid Jan Moors, bestuurslid Jac Peeters bestuurslid
  • Vergaderingen en notulen
    De Seniorenraad komt maandelijks bijeen. Locatie ’t Paradies, Munsterstraat / hoek Munsterplein. De vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar. Daarnaast heeft de Seniorenraad drie maal per jaar overleg met de wethouder ouderenbeleid en ambtelijke adviseurs. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De vastgestelde notulen van de openbare vergaderingen van de Seniorenraad kunnen aangevraagd worden via secretariaat@seniorenraadroermond.nl. Voor deelname aan de openbare vergaderingen van de Seniorenraad kan men zich aanmelden via het bovengenoemd mailadres.
  • Jaarverslagen
  • Werkgroep Voorlichting Seniorenraad
    De werkgroep Voorlichting Seniorenraad houdt zich bezig met het bevorderen en (mede) organiseren van activiteiten en bijeenkomsten van informatieve of culturele aard gericht op senioren, binnen de kaders van de Seniorenraad Roermond. Ook wordt de website seniorenroermond.nl door de werkgroep gepubliceerd. Voorbeelden: de Lenteborrel, een Cursus Informatiemiddag. Samenstelling: Catrien Nijsten (voorzitter) Geert Baan (vice voorzitter) Annette van Borren Anton Hutten Frans Staps Andreas Meijers Miriam Dingelstad (Namens Stichting Vijf) Contact met de werkgroep Voorlichting Seniorenraad
bottom of page