Organisatiestructuur

De Seniorenraad Roermond bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 personen en een aantal leden. Momenteel zijn dat in totaal 11 personen.

De leden van de Seniorenraad nemen deel op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak. Bij de benoeming wordt gelet op kennis en betrokkenheid van en bij de senioren in Roermond en van interesse voor het gemeentelijk beleid op dit gebied.

Het is belangrijk te weten wat er leeft onder de ouderen en wat zich afspeelt in de samenleving. Daarmee ontstaat interactie en betrokkenheid.

De Seniorenraad wil met de voelhorens in de samenleving, en signalen van daaruit, bijdragen tot het veiligstellen van de belangen en behoeften van senioren in Roermond.

Leden van de Seniorenraad


Léon Huybregts Voorzitter voorzitter@seniorenraadroermond.nl Els Verheugt Secretaris secretariaat@seniorenraadroermond.nl Bert Verheijen Vice Voorzitter / Penningmeester penningmeester@seniorenraadroermond.nl Hanneke Gunsing - De Haan bestuurslid / voorzitter Werkgroep Seniorenraad Gerard Benthem bestuurslid / voorzitter Raad van Ouderen Jos Chorus bestuurslid Leon Goijen bestuurslid Marij Berben bestuurslid Annette van Borren bestuurslid Jac Peeters bestuurslid Kaj Doorten bestuurslid
Vergaderingen en notulen


De Seniorenraad vergadert vier maal per jaar.

De data voor 2021 zijn: 19 januari*, 2 maart*, 4 mei*, 22 juni, 14 september en 16 november.

(* deze vergaderingen zijn vervallen, het dagelijks bestuur heeft on-line contact gehouden)

Locatie:'t Paradies, Munsterstraat / hoek Munsterplein

Overlegvergaderingen met de gemeente Roermond: 25 maart, 15 juli*, 16 december.

(* vervallen i.v.m. hoogwater)

De vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar.

De vastgestelde notulen van de openbare vergaderingen van de Seniorenraad kunnen aangevraagd worden via secretariaat@seniorenraadroermond.nl. Voor deelname aan de openbare vergaderingen van de Seniorenraad kan men zich aanmelden via het bovengenoemd mailadres.

Daarnaast heeft de Seniorenraad vier maal per jaar overleg met de wethouder ouderenbeleid en ambtelijke adviseurs. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Werkgroep Seniorenraad


De werkgroep Serniorenraad houdt zich bezig met het bevorderen en (mede) organiseren van activiteiten en bijeenkomsten van informatieve culturele en sportive aard gericht op senioren, binnen de kaders van de Seniorenraad Roermond. Voorbeelden: de Lenteborrel, een Cursus Informatiemiddag, invulling van de Dag van de Ouderen en stimuleren van meer bewegen door ouderen. Samenstelling: Hanneke Gunsing - de Haan (voorzitter)
Monique Smals - Sampers
Kees Grijsbach Annette van Borren Anton Hutten Frans Staps
Karin Bas (Namens Stichting Wel.kom) Contact met de werkgroep Voorlichting Seniorenraad
Jaarverslagen


Het jaarverslag van de Seniorenraad over 2018 is hier in te zien. Het jaarverslag van de Seniorenraad over 2019 is hier in te zien.